ZS2 Otwock | Ogłoszenia o przetargach
Skip to main content

OGŁOSZENIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zespoł Szkół nr 2, 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz 907) informuje, że w przetargu na:

nr ZS.26.1.2014 na Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul.Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych.

wybrał, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru - cena 100%, ofertę najkorzystniejszą złożoną przez "DAR" Dariusz Dziurdziak, 05-400 Otwock, Mieszka I nr 5, która otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100% i przedstawiła najniższą cenę 997.683.00 zł.

Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż następnego dnia od daty ogłoszenia wyników


Pełna informacja o wyborze o0ferty do pobrania:
strona 1
strona 2

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2, 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (022) 779-30-70, fax (022) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul.Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych.

Składanie ofert 25.04.2014 godz. 930
Otwarcie ofert 25.04.2014 godz. 1000


Treść:
1. Ogłoszenie o przetargu (pobierz).
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz).
     Załączniki do SIWZ (pobierz).
3. Wzór umowy (pobierz).
4. Dokumentacja projektowa:
Załączniki:

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: 6. Przedmiar robót:
     Roboty budowlane - poprawiony (pobierz)
        wersja edytowalna (ath) ( pobierz)
     Instalacje elektryczne - poprawiony (pobierz)
        wersja edytowalna (ath) ( pobierz)
     Zagospodarowanie terenu (pobierz)
     Instalacje sanitarne - poprawiony (pobierz)
        wersja edytowalna (ath) ( pobierz)


 

Dotyczy przetargu ZS 26.1.2014 na: Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół Szkól Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych .

Dyrekcja Zespółu Szkól nr 2 w Otwocku zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.,) udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1:
Proszę o podanie prawidłowego obmiaru w poz. 222 przedmiar branża budowlana, gdyż widnieje tam obmiar 0,00 m2
Odpowiedź:
Prawidłowy obmiar w poz. 222 przedmiar branża budowlana został podany w załączonym pliku z poprawionym w tym zakresie przedmiarem dot. w/w branży


PYTANIE 2:
Proszę o podanie prawidłowego obmiaru w poz. 46 przedmiar branża elektryczna, gdyż widnieje tam obmiar 0,00 kpl.
Odpowiedź:
Prawidłowy obmiar w poz. 46 przedmiar branża elektryczna został podany w załączonym pliku z poprawionym w tym zakresie przedmiarem dot. w/w branży

PYTANIE 3:
Proszę o podanie prawidłowego obmiaru w poz. 221 przedmiar branża sanitarna, gdyż widnieje tam obmiar 0,00 m2.
Odpowiedź udzielona dnia 18-04-2014:
Prawidłowy obmiar w poz. 221 przedmiar branża sanitarna został podany w załączonym pliku z poprawionym w tym zakresie z przedmiarem dot. w/w branży

PYTANIE 4:
Zgodnie z ustawą Prawo Zam Publicznych, rozp. Prezesa Rady Min. z dnia 26.10.2010r, oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych" pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2017 r), w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie.
Odpowiedź:
Na podstawie z art 86 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z pkt 2 wzoru protokołu postępowania stanowiącym załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w tej pozycji wartość zamówienia można wypełnić po otwarciu ofert.

Część II PYTANIE 1:
Czy była by możliwość umieszczenia na stronie Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej tj. ath.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający umieści na stronie www. nukleonik.pl poprawione wersje przedmiarów w wersji edytowalnej, które stanowią integralną cześć SIWZ

 


podpisano:
Dyrektor
mgr Henryk Matosek

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku