ZS2 Otwock | Regulamin rekrutacji
Skip to main content

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015
TECHNIKUM NR 2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2KALENDARIUM NABORU - REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OTWOCKIPodstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.z 2014 r. poz. 7).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 wraz ze zmianami).

3) Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10.02.2014 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2014 / 2015.

4) Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19.02.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2014 / 2015

§1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2. w przypadku kandydatów do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

§2

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza też przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§3

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§4

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych klas;
2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych klas;
3. podawanie informacji o wolnych miejscach;
4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§5

W toku postępowania rekrutacyjnego komisja ustala liczbę punktów dla każdego kandydata. Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
1) 100 punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2. ( np. uczeń, który uzyskał z egzaminu z matematyki wynik 70% - 70 x 0,2 = 14 - uzyskuje 14 punktów w rekrutacji ).
2) 100 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od typu szkoły) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
a. Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym zależą od typu szkoły:

 

 

 • w Technikum Nr 2 kształcące w zawodach:
 •  

  zawody : elektronik, elektryk, informatyk:

  -język polski
  -matematyka
  -fizyka
  -chemia
  zawód: logistyk
  -polski
  -matematyka
  -geografia
  -język angielski ( w przypadku braku język nauczany jako pierwszy )
  zawód: technik usług fryzjerskich
  -język polski
  -matematyka
  -biologia
  -chemia
   

   

 • w Liceum Ogólnokształcącym Nr II:
  klasa humanistyczna (rozszerzone przedmioty: język polski, historia, język angielski )
 • - język polski
  - historia
  - język obcy nowożytny ( nauczany jako pierwszy )
  - wiedza o społeczeństwie
   

   

 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2:
 • Zawody: monter elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa:

  - język polski
  - matematyka
  - fizyka
  - chemia

  b. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie przelicza się zgodnie z następującymi kryteriami:

   

  ocena celująca
  18 pkt.
  ocena bardzo dobra 14 pkt.
  ocena dobra 10 pkt.
  ocena dostateczna 6 pkt.
  ocena dopuszczająca 2 pkt.

   

  c. Osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wyraża się następującą liczbą punktów:

   

 • 13 punktów
 • -za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r, w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13, poz. 125 ). Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

   

 • 7 punktów
 • -za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r, w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13, poz. 125 ). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

   

 • 5 punktów
 • - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

   

 • 2 punkty
 • - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym ( w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym ).

   

 • 2 punkty
 • - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

   

 • 2 punkty
 • - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; -

   

 • do 6 punktów
 • - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki ( w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej ).

  Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

  6 pkt.
  ocena celująca
  5 pkt. ocena bardzo dobra
  4 pkt. ocena dobra
  3 pkt. ocena dostateczna
  2 pkt. ocena dopuszczająca


  §6

  1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje uzyskana lokata na liście kandydatów .
  2. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów .
  3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności. Kandydaci ci umieszczeni są na początku listy.
  4. Kolejne lokaty zajmują pozostali kandydaci uporządkowani według malejącej liczby punktów, uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  §7

  1. W pierwszej kolejności do poszczególnych szkół przyjmowani są uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów, którzy wybrali daną szkołę.
  2. W przypadku wyczerpania miejsc w danej szkole komisja może zaproponować szkołę , w której są wolne miejsca.
  3. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  §8

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wszystkie kryteria.

  §9

  1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole. Potwierdzeniem wyboru danej szkoły i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych jest złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  2. Nie złożenie w odpowiednim terminie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum ( zob. §10) spowoduje skreślenie kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

  §10

  Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie na wydruku komputerowym po zalogowaniu się do systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna),
  2. trzy podpisane fotografie,
  3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. karta zdrowia,
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
  6. opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi i dysfunkcjami).

  §11

  TERMINARZ (terminy określa Mazowiecki Kurator Oświaty):

   

 • Od 12 maja od godz 1000 do 23 maja do godz 1500
 • - składanie wniosków w sekretariacie szkoły w celu utworzenia bazy kandydatów; Kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru.

 • Od 20 czerwca od godz 1000 do 24 czerwca do godz 1600
 • - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w punkcie poprzednim z uzasadnionych przyczyn losowych;

   

 • Od 27 czerwca od godz. 1100 do 30 czerwca, do godz. 1600
 • - składanie dokumentów:
  - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
  - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski.

   

 • Od 1 lipca od godz. 900 do 3 lipca, do godz. 1500
 • - komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

   

 • Do 3 lipca do godz. 1600
 • szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   

 • Od 4 lipca do 7 lipca
 • kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( zaświadczenie należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły ).

   

 • 8 lipca godz. 1600
 • szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   

  §12

  Tryb odwoławczy.
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy.
  2. W ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  §13

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 29 sierpnia.

  §14

  Dane osobowe kandydatów:
  1) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 wraz ze zmianami).
  2) Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.
  3) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku lub do ogłoszenia prawomocnego wyroku przez sąd administracyjny w przypadku wniesienia przez rodzica kandydata skargi.


   

  UWAGA RODZICE!

  Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

  na pierwszym zebraniu.
   

  strona logowania do dziennika:

  LIBRUS LOGOWANIE

   


  Nasze Dziecko

  Partnerzy  Kontakt

  Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
  ul. Pułaskiego 7
  05-400 Otwock
  Tel: (0-22) 779-30-70 
  Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
  Dyrektor
  dyrektor@nukleonik.pl
  Sekretariat
  sekretariat@nukleonik.pl

  Mapa
  © Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku