ZS2 Otwock | Rozwiązywanie umów pracownik młodociany
Skip to main content

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Zgodnie z art. 194 k.p. (kodeksu pracy), do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Tym samym umowa o pracę może być rozwiązana przez pracownika młodocianego za wypowiedzeniem oraz za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia należy zachować okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2)     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3)     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli pracodawca nie spełnia swoich podstawowych obowiązków, a w szczególności nie wypłaca wynagrodzenia, to zgodnie z art. 55 § 11. k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Dodatkowo art. 611 K.p. stanowi bowiem, iż w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez zatrudnionego umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 K.p., pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, o którym orzeka sąd pracy.

A zatem, decyzja o rozwiązaniu umowy w omawianym tu trybie powinna być starannie przemyślana, a pracownik powinien w dokładny i wyczerpujący sposób uzasadnić swoje racje.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku