ZS2 Otwock | Technik Elektronik
Skip to main content

Technik Elektronik

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który podczas kształcenia zdobędzie wiadomości z dziedziny elektroniki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.
Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych, - wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • obsługiwanie aparatury pomiarowo-kontrolnej i dobieranie metod pomiarowych,
 • wykonywanie pomiarów parametrów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie wyników pomiarów,
 • posługiwanie się komputerowymi systemami pomiarowymi,
 • instalowanie, użytkowanie oraz obsługiwanie domowych i przemysłowych urządzeń elektronicznych układów automatycznej regulacji oraz sprzętu audiowizualnego,
 • instalowanie zabezpieczeń i usuwanie usterek w urządzeniach elektronicznych,
 • projektowanie prostych układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych),
 • organizowanie oraz nadzorowanie produkcji, usług, napraw i konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zadań i kontroli technicznej urządzeń,
 • przestrzeganie obowiązujących norm technicznych, przepisów bhp i przeciwpożarowych, zasad ochrony środowiska i prawa pracy,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży elektronicznej,
 • racjonalne wykorzystanie narzędzi, maszyn, materiałów, surowców i energii oraz stosowanie nowoczesnej technologii.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu instalacji ,konserwacji i obsłudze sprzętu elektronicznego,
 • zakładach produkujących oraz instalujących urządzenia elektroniczne i układy automatyki,
 • elektronicznych laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych i przemysłowych,
 • biurach projektowych i konstrukcyjnych aparatury elektronicznej,
 • zakładach usługowych i firmach instalujących oraz naprawiających sprzęt elektronicznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik elektronik absolwent szkoły powinien umieć:

 • dobierać odpowiednie materiały do budowy układów i urządzeń elektronicznych,
 • obrabiać ręcznie i mechanicznie materiały stosowane w elektrotechnice,
 • rozróżniać elementy, układy i podzespoły urządzeń elektronicznych oraz określać ich właściwości,
 • narysować schematy elektryczne oraz korzystać z dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej układów elektronicznych,
 • posługiwać się katalogami, normami i instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,
 • wykonywać obliczenia i projektować proste układy elektroniczne,
 • łączyć elementy i układy elektroniczne oraz wykonać proste układy na podstawie schematów,
 • mierzyć parametry układów elektronicznych i interpretować wyniki pomiarów,
 • instalować, uruchamiać oraz badać układy urządzeń elektronicznych i automatyki,
 • analizować oraz testować układy, podzespoły, urządzenia elektroniczne analogowe i cyfrowe,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • poprawnie eksploatować urządzenia elektroniczne powszechnego użytku w elektronice,
 • określać przyczyny i skutki stanów awaryjnych oraz stosować skuteczną ochronę urządzeń elektronicznych i układów automatyki,
 • dobierać instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługiwać mikrokomputer i wykorzystać komputerowe programy użytkowe,
 • obsługiwać systemy mikroprocesorowe,
 • prowadzić racjonalną gospodarkę materiałową i energetyczną,
 • korzystać z potrzebnych aktów prawnych i literatury technicznej, założyć własną działalność gospodarczą związaną z zawodem,
 • stosować przepisy bhp i przeciwpożarowe, zasady ochrony środowiska i prawa pracy,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

 

 

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK - nowa podstawa programowa

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku