ZS2 Otwock | Zawodówka
Skip to main content

ZAWÓD - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

jedna klasa

Nauka trwa 3 lata W wyniku kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczeń powinien umieć:

 • wykonywać podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej oraz prawidłowo używać i konserwować narzędzia pracy,
 • rozróżniać elementy układy i podzespoły urządzeń elektrycznych stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • rysować schematy oraz wykonywać dokumentację warsztatową układów stosowanych w elektrotechnice samochodowej,
 • łączyć elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych w samochodach,
 • mierzyć parametry samochodowych obwodów elektrycznych
 • montować oraz uruchamiać samochodowe urządzenia elektryczne,
 • lokalizować i usuwać drobne uszkodzenia elementów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • instalować zabezpieczenia w pojazdach samochodowych,
 • obsługiwać aparaturę kontrolno - pomiarową,
 • prowadzić racjonalną gospodarkę materiałową i energetyczną,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - nowa podstawa programowa

ZAWÓD - MONTER ELEKTRONIK
jedna klasa

Nauka trwa 3 lata. W wyniku kształcenia w zawodzie monter elektronik uczeń powinien umieć:

 • zinterpretować podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
 • rozróżnić podstawowe materiały konstrukcyjne stosowane w elektronice,
 • wykonać proste prace z zakresu obróbki ręcznej,
 • zmontować elementy mechaniczne urządzeń elektronicznych,
 • odczytać schematy ideowe, blokowe i montażowe rysunki warsztatowe,
 • rozpoznać elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, oznaczeń i cech fizycznych,
 • posłużyć się katalogiem elementów i układów elektronicznych,
 • obsłużyć aparaturę pomiarową oraz dokonać pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • wykonać połączenia elektryczne z zastosowaniem różnych technik łączenia,
 • dobrać i obsłużyć nowoczesne narzędzia montażu elementów i układów elektronicznych oraz ocenić ich stan,
 • sprawdzić poprawność działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
 • posłużyć się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną przy montażu i uruchomieniu urządzeń elektronicznych,
 • naprawić urządzenia elektryczne i elektroniczne w podstawowym zakresie,
 • oszacować wartości wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i zmiennego,
 • zaprojektować proste obwody drukowane,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • podjąć i rozliczyć własną działalność gospodarczą,
 • skorzystać z literatury fachowej oraz innych źródeł w celu samokształcenia.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE MONTER ELEKTRONIK - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE MONTER ELEKTRONIK


KLASA WIELOZAWODOWA
(RÓŻNE ZAWODY)

jedna klasa

W zależności od zawodu nauka trwa 3 lata. Klasa wielozawodowa gromadzi uczniów uczących się różnych zawodów (np. sprzedawca, fryzjer, blacharz samochodowy, kaletnik, piekarz, kucharz małej gastronomii, itp.). W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących. Naukę zawodu odbywają w zakładach pracy, a teorię zawodową przyswajają na dwóch kursach, na które uczniowie są oddelegowywani w ciągu całego cyklu kształcenia. Uczniowie klasy wielozawodowej mają status młodocianego pracownika. Kandydaci do tej klasy samodzielnie załatwiają sobie naukę zawodu oraz podpisują z pracodawcą umowę o pracę (szkoła nie pośredniczy w podpisywaniu umowy, ani jej nie podpisuje). Warunkiem pobierania nauki w tej klasie jest odbywanie nauki zawodu.

PLAN NAUCZANIA KLASY WIELOZAWODOWEJ - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA KLASY WIELOZAWODOWEJ

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku